Zásady ochrany osobných údajov

I. Prevádzkovateľ

1. Prevádzkovateľom osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracúva osobné údaje je: Bc. Ondrej Machovič – Delta clinic, so sídlom: Odbojárska 33, Trnava, 917 02, IČO: 53930258 , DIČ/IČ DPH: 1121478138, telefónne číslo: +421915508012, e-mail: deltaclinictrnava@gmail.com (ďalej len „Prevádzkovateľ).

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“).

II. Dotknutá osoba

Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom. Dotknutou osobou je najmä:

 1. fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytnutie služby Sprostredkovania ponúkanej na stránke www.deltaclinic.sk (ďalej len „Stránka“), a/alebo ktorá využila u Prevádzkovateľa službu Sprostredkovania v súlade s Podmienkami Prevádzkovateľa zverejnenými na Stránke, na základe čoho vznikla medzi Prevádzkovateľom a dotknutou osobou zmluva o poskytnutí služby (ďalej spolu len „Zmluva“);
 2. fyzická osoba, ktorá si prezerá Stránku.

III. Účel spracúvania a právny základ

 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledovné účely:
 1. identifikácia dotknutej osoby ako zmluvného partnera pre plnenie Zmluvy, správne doručovanie písomností, realizácia predzmluvných vzťahov, uskutočnenia rokovaní o zmene alebo ukončení zmluvy o poskytnutí služby v rozsahu nevyhnutnom na plnenie Zmluvy. Právnym základom spracúvania je: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby;
 2. meranie počtu návštev na Stránke, meranie priemerného času stráveného na Stránke, počtu zobrazenia Stránky. Právnym základom pri sledovaní aktivít dotknutej osoby a ich vyhodnocovaní je oprávnený záujem Prevádzkovateľa ponúknuť dotknutej osobe čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri aktivitách dotknutej osoby v rámci Stránky. Osobné údaje podľa tohto písmena sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu na naplnenie účelu.
 • V prípade ak dotknutá osoba dobrovoľne oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje do Aplikácie prevádzkovanej na Stránke, pričom spracúvanie osobných údajov sa nebude týkať účelu v zmysle písmena a) odseku 1 tohto článku, tieto osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a to predovšetkým za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a poskytnutia odpovede dotknutej osobe. Právnym základom takého spracúvanie je oprávnený záujem odpovedať na požiadavku dotknutej osoby voči Prevádzkovateľovi.
 • Poskytnutie údajov dotknutou osobou je dobrovoľné, avšak bez poskytnutia uvedených údajov na účely plnenia Zmluvy nie je objektívne možné realizovať predmet Zmluvy. Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na riadne uzatvorenie a plnenie Zmluvy.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

 • Osobné údaje dotknutej osoby podľa čl. III týchto Pravidiel sú spracúvané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov uvedených v čl. III týchto Pravidiel a len po dobu nutnú pre dosiahnutie uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.
 • Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre možnosť obrany proti právnym nárokom).
 • Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú spracúvané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných údajov.

V. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovateľ môže sprístupniť osobné údaje dotknutej osoby tretím osobám iba v prípade, keď mu to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby. Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v potrebnom rozsahu nasledovným príjemcom:

1. dodávateľom externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné technické služby, serverové služby, služby súvisiace s meraním návštevnosti Stránky a prispôsobovania ich obsahu preferenciám používateľov),

2. prevádzkovateľom záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb Prevádzkovateľa,

3.v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi,

4.príslušnému Poskytovateľovi služieb a tovarov v zmysle Podmienok Prevádzkovateľa a to niektorému z týchto.

VI. Práva dotknutých osôb

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Dotknutá osoba má na základe písomnej požiadavky, alebo elektronicky zaslanej požiadavky právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a to informácie o
 1. účele spracúvania osobných údajov,
 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,
 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov
 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
 • Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré Prevádzkovateľ, fyzická osoba požiada, môže Prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
 • Právo získať osobné údaje podľa predchádzajúceho odseku nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
 • Informácie podľa tohto článku je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Prevádzkovateľ je pri uplatňovaní práv dotknutej osoby podľa tohto článku povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. Túto povinnosť je Prevádzkovateľ povinný uskutočniť do jedného (1) mesiaca odo dňa doručenia požiadavky.
 • Právo na opravu osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na výmaz osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz podľa predchádzajúceho odseku ak
 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúval
 2. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu,
 3. dotknutá osoba odvolá súhlas podľa § 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
 5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 6. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti
 • Ak Prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie na účel informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.
 • Odseky 6 a 7 tohto článku sa neuplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné
 1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,
 2. na splnenie povinnosti podľa GDPR, zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Poskytovateľovi,
 3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia
 4. na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku 12 tohto článku znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania, alebo
 5. na uplatnenie právneho nároku.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
 1. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
 4. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 • Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Prevádzkovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.
 • Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa odseku 10 tohto článku, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovateľ spracúvať len so súhlasom dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môže dotknutá osoba svoje právo namietať uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 • Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov
 • Dotknutá osoba môže podať podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, ak má za to, že došlo k spracúvaním údajov k porušeniu jej práv na:

Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava

tel.: +421 /2/ 3231 32220

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 • Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov
 • Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú v prípade ak bol tento dotknutou osobou udelený. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila a to prostredníctvom doručenia prejavu vôle na kontaktné údaje Prevádzkovateľa uvedené v čl. I týchto Pravidiel.
 • Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame.

Prevádzkovateľ Bc. Ondrej Machovič – Delta clinic, so sídlom: Odbojárska 33, Trnava, 917 02, IČO: 53930258 , DIČ/IČ DPH: 1121478138, telefónne číslo: +421915508012, e-mail: deltaclinictrnava@gmail.com, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

 • súbory cookies
 • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho „Kontaktného formulára“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

 • Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené, t.j. údaje z „Kontaktného formulára“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami.

 • Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti a zabezpečujú riadne fungovanie stránok. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne.

 • Komu údaje sprístupňujeme

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

 • Aké sú vaše práva

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje má právo od nás požadovať:

 • prístup k svojim osobným údajom
 • právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
 • právo namietať proti spracúvaniu
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

 

Cookie Banner

Na správu súborov cookie a podobných používaných technológií (sledovacie pixely, webové majáky atď.) a súvisiacich súhlasov používame nástroj na získanie súhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, ako funguje „Real Cookie Banner“ nájdete na <a href=“https://devowl.io/rcb/data-processing/“ rel=“noreferrer“ target=“_blank“>https://devowl. io/rcb/data-processing/</a>.

Právnym základom spracúvania osobných údajov v tejto súvislosti sú čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je správa cookies a podobných používaných technológií a s tým súvisiace súhlasy.

Poskytnutie osobných údajov nie je zmluvne vyžadované ani nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Osobné údaje nie ste povinný poskytnúť. Ak nám osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť spravovať vaše súhlasy.

Ako si uplatniť vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v sekcii Kontakt.

sk_SK

Vyberte si zariadenie

Zdravotnícke
zariadenie

Poliklinika Trnava

Regeneračno-masážne zariadenie

Odbojárska 33, Trnava